Seuran säännöt

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Mallasveden Melojat ry, lyhenne MalMe. Yhdistyksen kotipaikka on Valkeakoski. Yhdistys on perustettu 1.11.1999 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.
 

2 § Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaharrastusta jäsentensä keskuudessa. Tarkoitus painottuu retki-, virkistys- ja kuntomelontaan, mutta seura on mahdollisuuksiensa rajoissa avoin kaikille melonnan alalajeille jäsenistön toivomusten mukaan.

Tarkoituksen toteuttamiseksi seura voi järjestää melontatapahtumia, ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa, tiedotus- ja suhdetoimintaa, koulutusta sekä pyrkii yhteistyöhön myös muiden melontaa harrastavien seurojen ja niiden jäsenten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia, apurahoja ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen talkootoimintaa, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
 

3 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä 18-vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi johtokunta hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.


4 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


5 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Johtokunta voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin tai kirjatulla kirjeellä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


6 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

7 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

8 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksessa käsitellään

1. Avataan kokous.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet.

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8. Päätetään kokous.

Syyskokouksessa käsitellään

1. Avataan kokous.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.

8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi.

9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

10. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja.

11. Valtuutetaan johtokunta valitsemaan edustajat muiden järjestöjen kokouksiin.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13. Päätetään kokous.

9 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa, siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

10 § Pöytäkirja

Seuran, johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

11 § Äänestys

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannatusjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä erityisesti;

1.Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2.Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3.Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4.Vastata seuran taloudesta

5.Pitää jäsenluetteloa

6.Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7.Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8.Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9.Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista mahdollisista muista

toimista

10.Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11.Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12.Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13.Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään

kuukausi ennen kevätkokousta
 

13 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

14 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

15 § Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

18 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

19 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

____________________

Rekisteröity 8.10.2021
Rekisterinumero 178.694